ŠVÝCARSKO - OHROMUJÍCÍ PANORAMA WALLISU
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Poznejte s námi rozmanitosti a krásy Švýcarska. Navštívíme jedinečný Bern, gastronomií nabité středověké Gruyéres, Chamonix, vyjedeme lanovkou na Aigulle du Midi. Čeká nás jízda panoramatickým Mont Blanc Expressem a symbol Švýcarska Matterhorn. Perfektní relaxaci si užijeme mezi mohutnými horskými masívy v nejznámějších termálních lázních Leukerbad.

Bern – Gruyéres – Chamonix - Aigulle di Midi - Mont Blanc Express – Martigny – Zermatt – Matterhorn - Gornergratt – Brig - Leukerbad

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR ve večerních hodinách, (cca v 23:00 hod. překročení hranic z ČR).


2. den zájezdu:
Ráno hlavní město Švýcarské konfederace BERN (UNESCO), jedinečné středověké centrum stěsnané na malém kousku země vymezeném obloukem řeky Aare, terasové budovy, hodinová věž, gotický Münster, Zentrum Paul Klee aj. Následuje prohlídka půvabného městečka GRUYÉRES s hradem jako z pohádky, proslaveného výrobou čokolády a sýrů, popř. návštěva sýrárny. Odjezd na ubytování.


3. den zájezdu:
Pobyt v horském turistickém městečku CHAMONIX, fakult. lanovkami na okolní vrcholy AIGULLE DU MIDI (3842 m n.m.) nebo LE BRÉVENT (2526 m n.m.). Vychutnáme si nádherný pohled na rozsáhlé ledovce MONT BLANCU, nejvyšší hory Evropy a vláčkem MONT BLANC EXPRESS odjedeme z Chamonix Mont Blanc do Martigny. Na romantické a dobrodružné cestě projede vlak divokou soutěskou TRIENTSCHLUCHT, podél hučících vod a hlubokých horských rozsedlin se vyšplhá do ohromujících výšek. Strhující cesta povede skrze nedotčenou vysokohorskou krajinu a malebné vesničky. Z Martigny pokračujeme přes středověké město Sion s výhledem na opevněný kostel Valére a pevnost Tourbillon na ubytování do hotelu.


4. den zájezdu:
Den strávíme v ZERMATTU, na samém konci údolí Mattertal, pod nejslavnější a nejfotografovanější horou Švýcarska MATTERHORN, ze všech stran obklopené dalšími 38 čtyřtisícovkami. Fakult. výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m) s krásnými rozhledy na skupinu Monte Rosa (4634 m), Matterhorn (4478 m), Dom a Täschhorn nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN. Vám, kteří dáte přednost prohlídce Zermattu, doporučujeme procházku alpskou krajinou k soutěsce Gornerschlucht (cca 2 hod. tam i zpět). V podvečer návrat na ubytování.


5. den zájezdu:
Údolím řeky Rhony
 pokračujeme přes BRIG, krátká zastávka ve městě s nejvýznamnějším barokním palácem země, do světoznámých termálních lázní LEUKERBAD, které patří mezi jedny z největších v Alpách. Relaxace mezi mohutnými horskými masívy, 22 hal a otevřená koupaliště s termální vodou, která má teplotu až 51°C. Kdo se nechce koupat může využít bohaté možnosti turistických výletů po okolí nebo vyjet kabinkovou lanovkou do průsmyku GEMMI. V podvečerních hod. odjezd do ČR.


6. den zájezdu:
Návrat v ranních hodinách, Praha cca 6.00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • jízdné Täsch – Zermatt a zpět,
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • lanovky,
 • vláček,
 • fakultativní služby
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • Mont Blanc Express cca 32 € (platba na místě),
 • 1lůžk. pokoj 1500 Kč,
 • 2x večeře 1200 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč

Nástupní místa

Odjezd B
Ostrava (+500), Havířov (+650), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+250), Olomouc (+250)
 
 

Orientační ceny vstupného

Bern: Věž katedrály: 5 ChF
Gruyéres: Hrad: 12 ChF
Chamonix: Aigulle du Midi: 61,5 €
Chamonix: Le Brévent: 32,5 €
Mont Blanc Express: 27 € 
Zermatt: Gornergrat: 114 ChF
Zermatt: Klein Matterhorn: 110 ChF
Leukerbad: koupání 3 hod. 25 ChF

Doporučujeme

Chamonix a Mont Blanc Express
Matterhorn a jedinečné panorama horských čtyřtisícovek
Městečko čokolády a sýrů Gruyéres
Alpské termální lázně a relaxace v Leukerbad
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

17.8.2021 22.8.2021 8455 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel