Lefkada, kefalonie, Zakynthos, Jonské ostrovy,Epirus a Olympie
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.
Parga – útesy Zalongo - ostrov Lefkada - ostrov Meganissi - ostrov Scorpios - ostrov Kefalonie - ostrov Zakynthos - Olympie

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z republiky v odpoledních hodinách do Itálie.
2. den zájezdu:
Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem.
3. den zájezdu:
Vylodění v řecké Igoumenitse. Na břehu Jónského moře navštívíme romantické městečko PARGA, někdejší sídlo tureckého vládce Ali paši Janinského a dnes hlavní přímořské letovisko horského kraje Epirus s okouzlujícím výhledem na benátský hrad a pláž Valtos. Projdeme se úzkými středověkými uličkami i bývalou tureckou čtvrtí a vystoupáme k majestátním bílým sochám na vrcholu útesu ZALONGO, které byly postaveny na počest řeckých žen, které se skokem z útesu zachránily před vzetím do otroctví. Přejezd na ostrov Lefkada na ubytování.
4. den zájezdu:
OSTROV LEFKADA , pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno.
5. den zájezdu:
Okruh ostrovem LEFKADA. Celodenní výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním pobřeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost SANTA MAURA, poté neobydlený klášter FANEROMENI, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Další zastávka bude v horské vesničce KARYA, kde budeme mít volno na procházku nebo malé občerstvení. Přejedeme na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži KATHISMA, jedna z nejkrásnějších na ostrově. Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, které je druhým nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy.
6. den zájezdu:
Pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při plavbě poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně. Vykoupeme se v jeskyni PAPANIKOLIS, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili.
7. den zájezdu:  
Ráno přejedeme trajektem na hornatý OSTROV KEFALONIE, odpočinek u moře, volný den ke koupání.
8. den zájezdu:
Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE. Autobusový okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně DROGARATI a částečně zatopené jeskyně MELISSANI. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž MYRTOS, o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení. Původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.
9. den zájezdu:
Přejedeme na OSTROV ZAKYNTHOS, odpočinek u moře, koupání.
10. den zájezdu:
Celodenní okruh po ostrově ZAKYNTHOS. Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka u bývalého strážního hradu s nádherným výhledem na město. Přejezd na sever ostrova, možnost poobědvat v tradiční vesnici KATASTARI. Pokračujeme do AGIOS NIKOLAOS, odkud je možnost projet se lodičkou k MODRÝM JESKYNÍM, vyhlášená přírodní atrakce ostrova. Nejznámějším místem Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka je však PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let.
11. den zájezdu:
Opustíme ostrov Zakynthos, přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO), kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem i místem, kde se vždy zapaluje oheň pro aktuální Olympijské hry a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. V podvečerních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie.
12. den zájezdu:
Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.
13. den zájezdu:
Předpokládaný návrat do ČR v časných ranních hodinách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
 • veškeré trajekty při přejezdech
 • 8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakyntos)
 • 8x snídani
 • průvodce 
Cena nezahrnuje
 • vstupné, fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Sleva
 • SLEVA 55+ ze základní ceny – 3% 
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 3700 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os.
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč 
Nástupní místa

19.09. - 01.10. odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

CK REDOK

 

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel