jarní Vídeň
 

Chcete-li se procházet v krásném prostředí císařských a šlechtických paláců a galerií, či si prostě vychutnat nevšední atmosféru města, kde na nás z každého kroku dýchá nostalgie starého mocnářství, pojeďte s námi do Vídně.        

1. den zájezdu
Odjezd v ranních hodinách do VÍDNĚ (UNESCO). Prohlídka historického centra, klasická secesní architektura, Stará Radnice, náměstí Hoher Markt - nejstarší náměstí města, monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus, Hofburg - bývalá císařská rezidence, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců. V podvečer na ubytování, individuální volno ve Vídni - večerní město. 


2. den zájezdu
Dopoledne navštívíme zámek SCHÖNBRUNN (UNESCO) s krásnými interiéry, hlavní sídlo císařského rodu Habsburků. Prohlídka zámku a rozlehlých zahrad. Odpoledne dokončíme prohlídku města, projdeme životem pulzující ulicí Graben a Kärntner Strasse, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu. Variantně možnost návštěvy muzeí a galerií. V podvečerních hodinách odjezd.

 

 

Cena zahrnuje

 

  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x ubytování v hotelu u Vídně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani
  • průvodce

 

Cena nezahrnuje

 

  • vstupné, fakult. služby, MHD a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

 

Fakultativní příplatek

 

  • 1lůžk. pokoj 680 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč

Ubytování

  • ubytování v hotelu Ibis budget ve Vídni – cca 10 min. od centra, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Orientační ceny vstupného

Stephansdome – katedrála Sv. Štěpána 4,50 €
Mozarthaus - 10 €
Liechtenstein Museum (stálá expozice) 10 €
Zámek Schönbrunn:
Malý okruh (22 místností – 35 min) 10,50 €
Velký okruh (40 místností – 50 min) 13,50 €

Městská hromadná doprava:
1 jízda - 2 €
24 hodinová jízdenka - 6,70 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 60 €

 

nást.místa: Praha, Poděbrady, H.Králové, Parduboce, Holice, V.Mýto,Litomyšl, Svitavy, Brno,

    Olomouc+250 Kč

Ck redok

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel