Bratislava, Vídeň, Budapešť -plavba lodí po Dunaji do Vídně
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií.
Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubyt. v Bratislavě.
2. den zájezdu
Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva termálních lázní. Večer návrat na ubytování.
3. den zájezdu
Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování.
4. den zájezdu
Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • lodní lístek Bratislava – Vídeň
  • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 3x snídani
  • průvodce 
Cena nezahrnuje
  • vstupné, fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek
  • 1lůžk. pokoj 1400 Kč
  • 3x večeře 800 Kč
  • komplex pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč 
Nástupní místa

   B,F
 Odjezd B
Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+500), Olomouc (+250)

Odjezd F
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250), Břeclav, SK - Bratislava

Orientační ceny vstupného

Velký Meder: celodenní vstupné do termálního koupaliště 8 €
Bratislava: Katedrála Sv. Martina 2 €
Bratislava: vláček městem 8 €
Bratislava:
- Bratislavský hrad okruh A 5 €
- Bratislavský hrad okruh B - Klenotnice 2 €
Vídeň: Hofburg 10,5 €
Vídeň: sv. Štěpán (věž) 4,5 €
Vídeň: Parlament 5 €
Vídeň: metro 1,8 €
Vídeň: Schatzkammer 12€
Budapešť: Matyášův chrám 1000 HUF
Budapešť: Bazilika sv. Štěpána 250 HUF
Budapešť Parlament cca 2400 HUF
Budapešť: Rybářská bašta 700 HUF
Budapešť: Historické muzeum cca 800 HUF
Budapešť:Národní galerie cca 1100 HUF
Budapešť:Ludwigowa muzea cca 700 HUF

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 60 € a cca 2500 HUF

 

sleva za včasné přihlášení do  do 28.2.  4% ,   do  18.3.2019  3% ( max. 300 Kč/os )

CK REDOK

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
30.4.2020 3.5.2020 5511 Kčobjednat
20.8.2020 23.8.2020 5511 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel