Bratislava, Vídeň, Budapešť -plavba lodí po Dunaji do Vídně
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií.
Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

 

Program zájezdu

 

1. den zájezdu:
Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubytování v hotelu v Bratislavě.

2. den zájezdu:
Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva zdejších termálních lázní. Večer návrat na ubytování.


3. den zájezdu:
Odpočinkový a relaxační den
 v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování.


4. den zájezdu:
Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

 

Cena zahrnuje

 

 • dopravu klim. autobusem,
 • lodní lístek Bratislava – Vídeň (v termínu  26.10. - 29.10. je cesta do Vídně zajištěna busem, lodní doprava není možná), 
 • 3x ubytování v Bratislavě - hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

 

Cena nezahrnuje

 

 • vstupné,
 • fakultativní služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

 

Fakultativní příplatek

 

 • 1lůžk. pokoj 2100 Kč, 
 • 3x večeře 1050 Kč, 
 • komplex pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 160 Kč

 

Nástupní místa

 

10.08. - 13.08. Odjezd C
26.10. - 29.10. Odjezd C 
Odjezd C
Praha, Hradec Králové, Pardubice, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+400), Ostrava (+600)
 

Orientační ceny vstupného

 

Velký Meder - skupinová 8 € 

Bratislava - Michalská brána 4,50 €
Bratislava - Katedrála Sv. Martina - zdarma
Bratislavský hrad 10 €
Bratislava – vláček městem 12 €

Budapešť – Rybářská bašta 800 HUF
Budapešť – Matyášův chrám 1800 HUF

Vídeň - Hofburg 15 €
Vídeň - sv. Štěpán (věž) 5 €
Vídeň - Parlament 5 €
Vídeň - metro 2,4 €
Vídeň - Schatzkammer 12 €

 

Kapesné

 

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 75 € a cca 3000 HUF (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Výměna peněz možná na hranicích v bankách či ve vybraných směnárnách v ČR.

 

Nástupní místa

   B,F
 Odjezd B
Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+500), Olomouc (+250)

Odjezd F
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250), Břeclav, SK - Bratislava

 

CK REDOK

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

10.8.2023 13.8.2023 7074 Kčobjednat
26.10.2023 29.10.2023 6430 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel