JARNÍ TOSKÁNSKO

A OBLAST ÚTESŮ CINQUE TERRE
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Navštivte se námi Toskánsko a Cinque Terre, právě v této době plné květů a vůní. Kraj proslulý světoznámým uměním a historií, kde se kultura prolíná s prostým venkovským životem a vytváří tak jedinečné kouzlo tohoto regionu známého po celém světě. Toskánsko, to je výborné víno, vynikající kuchyně, nádherná krajina, města a městečka plná památek. Navštívíme jedinečnou Florencii, starobylou Luccu, San Gimignano připomínající středověký Manhattan, Pisu proslulou svou věží a na závěr oblast útesů, dostupnou pouze vláčky a loděmi Cinque Terre.


Florencie - Lucca - Pisa - San Gimignano - Cinque Terre

1. den zájezdu
V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.


2. den zájezdu
FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, Bargello, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffizi, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj.

3. den zájezdu
Starobylé město LUCCA, známé především svým 4,2 km dlouhým renesančním opevněním, rodiště slavného skladatele Giacoma Pucciniho, významné kostely a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro, zde byly středověké budovy vystavěny na stěnách římského amfiteátru. PISA, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Město rodových věží. SAN GIMIGNANO (UNESCO), připomínající středověký Manhattan, bazilika, poutní kostel a ochutnávka v nejlepší zmrzlinárně celé Itálie.

4. den zájezdu
Oblast útesů, dostupná pouze vláčky, mezi Levanto a La Spezia CINQUE TERRE (UNESCO). Místním vláčkem (cca 16 €) odjedeme k poznání pěti unikátních středověkých městeček na útesech nad Ligurským mořem – úzké uličky, rybářské domky, pláže, vinice, strmé skály. Prohlídka VERNAZZY, MANAROLY a RIOMAGGIORE. Fakult. výlet lodí podél pobřeží Cinque Terre a do malebného historického města PORTOVENERE. Odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.


Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
 • pobytovou taxu
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. výlety
 • vláček v Pise
 • loď a vlaky v Cinque Terre 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
 • galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18ti let 120 Kč, nutná rezervace min. měsíc před odjezdem)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

CK REDOK

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel