Sicílie - ostrov Boha Slunce
 
Způsob dopravy: ikona_autobus ikona_letadlo

Vydejte se s námi do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné klima i v červenci, když většinu Evropy zužují tropická horka. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy, Arabové zde zanechali stopy nejen v umění. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru nejkrásnějších sicilských měst Taorminy a Cefalú. Na Sicílii se budeme stylově plavit lodí se zajištěnými kajutami. Ale od letošního roku se můžete rozhodnout i pro leteckou přepravu přímo na Sicílii. Abyste si mohli náležitě užít sicilskou metropoli a nemuseli absolvovat dlouhý výlet na západ ostrova, zajistili jsme jeden nocleh přímo v Palermu

Neapol - Palermo - Monreale – Segesta - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy: ostrov Vulcano a Lipary - Syrakusy - Noto - Cefal?

varianta  autobusem

 

3.7.-13.7.2024        19676 KČ

18.9.-28.9.2024       19767 KČ

 

Neapol - Palermo - Monreale - Erice - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy: Vulcano a Lipary - Syrakusy - Noto - Cefal

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu
Příjezd do města NEAPOL, dle časových možností, krátká procházka městem se známou čtvrtí Santa Lucia ke královskému paláci Palazzo Reale a hrozivým hradem Castel Nuovo. Nalodění na trajekt a noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, nocleh v kajutách. 

3. den zájezdu
Prohlídka města PALERMO je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle. Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Odjezd na ubytování.

4. den zájezdu
Cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka mýtického města na 750 m vysoké hoře - ERICE. Procházka uličkami středověkého města a vyhlídky na Egadské osztrovy, sicilský Gibraltar a nejzápadnější pobřeží Sicílie. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u města AGRIGENTOAkropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Etny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.

5. den zájezdu 
Pobyt u moře, individuální volno. 

6. den zájezdu
Ráno navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNA. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 metrů. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3330 metrů nad moře – procházka ke kráterům ze začátku 21.století, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Odpoledne program v nejkrásnějším sicilském letovisku TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny. 

7. den zájezdu 
Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet na sopečné LIPARSKÉ OSTROVYOstrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.

8. den zájezdu
Individuální volno nebo historický magnet Sicílie - celodenní fakultativní výlet busem na jih ostrova. SYRAKUSY, město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město NOTO s ucelenou architekturou z 18. století s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.

9. den zájezdu
Odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFAL?, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka středověkých uliček, historických památek vč. normanské katedrály, koupání v Tyrhénském moři na místní vyhlášené pláži. Odpoledne přejezd do Palerma. Nalodění a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách.

10. den zájezdu 
Ráno vylodění v Neapoli a následuje odjezd do České republiky.

11. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Na co se můžete těšit

hotel s výhledem na Etnu u Jónského moře
mozaiky Monrealské katedrály
antické Údolí chrámů u Agrigenta
mýtické město Erice

Ubytování

  • příjemný hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.

Nástupní místa

03.07. - 13.07. odjezd A, B
18.09. - 28.09. odjezd A, B
 

Nástupní a svozová místa autokarových zájezdů CK REDOK 2024

K autobusovým zájezdům zajišťujeme svozovou dopravu na následujících trasách a s níže uvedenými příplatky. Příplatek zahrnuje svozovou dopravu tam i zpět. U programu každého zájezdu je uvedeno, které svozové trasy a jaká nástupní místa jsou pro daný zájezd možná.

Autobusovou přepravu organizujeme jednak přímými autobusy, kterými cestujete z nástupního místa až do cíle vaší dovolené, tak s využitím přestupových svozů. 
V rámci zkvalitnění služeb a snaze pomoci vám zkrátit svozové trasy po republice, především na trase Brno - Praha a Ostrava - Olomouc - Pardubice, budou v některých případech na tato nástupní místa využívány i linkové autobusy a vlaky RegioJet,  Flixbus/Leo Expres či České Dráhy.
Trasy nástupních míst mohou být u některých zájezdů vzájemně kombinovány. 

V případě, že jsou v místě nástupu na trase k hlavnímu autobusu méně než 4 cestující, toto nástupní místo nezajišťujeme a CK je oprávněna již potvrzené nástupní místo zrušit. Jedná-li se o svoz, za který jste si připlatili, tato částka vám bude obratem vrácena. O realizaci či zrušení svozu/transferu/nástupního místa bude klient informován v Pokynech na cestu, které obdrží nejpozději 7 dní před odjezdem. Zrušení svozu/transferu/nástupního místa ze strany CK není důvodem ke stornování zájezdu.
 
Uvedená nástupní a svozová místa nejsou trasou zájezdu, jejich realizaci a pořadí určí CK dle počtu přihlášených účastníků.

Po dohodě v CK je možnost i dalších nástupních míst na trase zájezdu.


Odjezd A
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Brno, Olomouc (+450)

Odjezd B
Ostrava (+700), Olomouc (+450)

CK REDOK

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Palermo - Monreale - Erice - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy: ostrov Vulcano a Lipary - Syrakusy - Noto - Cefal?
 
4.7.-11.7.2024    30490 KČ
19.9.-26.9.2024  30490 KČ
 

Program zájezdu  LETECKY

 

1. den zájezdu
Dle let. řádu odlet na Sicílii. Transfer z letiště na hotel u Palerma.

2. den zájezdu
Prohlídka města PALERMO, které je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle. Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu 
Cesta západní Sicílií, dopoledne prohlídka mýtického města na 750 m vysoké hoře - ERICE. Procházka uličkami středověkého města a vyhlídky na Egadské ostrovy, sicilský Gibraltar a nejzápadnější pobřeží Sicílie. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u města AGRIGENTOAkropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympskéhoHerkulova svatyně, Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Etny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.

4. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno.

5. den zájezdu 
Ráno navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNA. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 metrů. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3330 metrů nad moře – procházka ke kráterům ze začátku 21.století, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Odpoledne program v nejkrásnějším sicilském letovisku TAORMINA,  aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, které visí doslova mezi mořem a siluetou Etny.

6. den zájezdu
Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet na sopečné LIPARSKÉ OSTROVYOstrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.

7. den zájezdu 
Individuální volno nebo historický magnet Sicílie - celodenní fakultativní výlet busem na jih ostrova. SYRAKUSY, město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město NOTO s ucelenou architekturou z 18. století s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.

8. den zájezdu
Odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluety všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFAL?, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka středověkých uliček, historických památek vč. normanské katedrály, koupání v Tyrhénském moři na místní vyhlášené pláži.
Odpoledne transfer na letiště v Palermu a odlet.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Na co se můžete těšit

  • hotel s výhledem na Etnu u Jónského moře
  • mozaiky Monrealské katedrály
  • antické Údolí chrámů u Agrigenta
  • mýtické Erice s výhledy na Egadské ostrovy

Ubytování

  • příjemný hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu. 

Nástupní místa

04.07. - 11.07. svoz Brno
19.09. - 26.09. svoz Brno
CK REDOK


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

AUTOBUS

3.7.2024 13.7.2024 19767 Kčobjednat

AUTOBUS

18.9.2024 28.9.2024 19767 KČobjednat

LETECKY

4.7.2024 11.7.2024 30490 KČobjednat
objednat


Nezávazná objednávka


Sicálie mapa
Copyright © 2017  VARIETA Travel