rozkvetlá Italská jezera
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Právě v této době, kdy je zde plno květů, jsme pro vás připravili poznávací zájezd do Itálie, do oblasti krásných italských jezer Garda a Como. Pojeďte s námi poznat několik italských a jednu švýcarskou zahradu. Nechte se unést nepřeberným množstvím pěnišníků, azalek, kompozicemi středomořských i exotických květin. Jedno mají tyto zahrady zasazené do okolní hornaté krajiny společné, učarují svou krásou laikům i odborníkům, odráží vkus, zvyky, kulturu a historii oblasti. Navštívíte a obdivovat budete např. italské zahrady Trauttmansdorff, Vittoriale, Sigurtá, Vila Carlotta, Vila Melzi ale i jedinečné Bellagio u jezera Como nebo městečko Gardone Riviera u jezera Garda.

hrad Tirol - zahrada Trauttmansdorff - Merano - vodopády Varone – Gardone Riviera - zahrada A. Hellera - zahrada Vittoriale - zahrady Sigurtá - Lago di Como - Tremezzo - vila Carlotta - Bellagio - vila Melzi - Lago Maggiore - Locarno - ostrovy Brissago

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z ČR.

2. den zájezdu 
Ráno zastávka u hradu TIROL, šlechtické sídlo dalo svým jménem název celému území Jižního Tyrolska, je vystavěno ve strategické poloze nad městem Merano a nabízí nádherné výhledy na údolí řeky Adiže. Prohlídka zámku a zahrady TRAUTTMANSDORFF, oceněna Mezinárodní zahradou r. 2013. Lázeňské městečko MERANO s léčivými prameny, plné kaváren ve stylu belle epoque. Zastavíme u kaskády vodopádů VARONE(Cascata Varone), unikátní podívaná z rozpadu ledovce Garda. Vodopád můžeme navštívit v několika výškových stupních a cesta mezi jednotlivými stupni je botanickou zahradou se středomořsko-horskou vegetací.

3. den zájezdu
Jižně od Lago di Garda u Vallegio sul Mincio navštívíme pozoruhodný přírodní park a zahrady SIGURTÁ, pro veřejnost přístupné od r. 1978, vodní zahrada plná jezer a květů, bylinkové zahrady, jeskyně. U břehů LAGO DI GARDA ve městečku GARDONE RIVIERA budeme obdivovat množství květů a stromů v botanické zahradě ANDRÉ HELLER se zakomponovanými sochami Keith Haringové a Roye Lichtensteina, prohlédneme si zahradu VITTORIALE.

4. den zájezdu 
Ráno přejedeme trajektem JEZERO COMO a v městečku Tremezzo navštívíme zahrady VILY CARLOTTA, založené v 17. stol. Na 8 ha budeme obdivovat půvaby italské zahradní architektury, květinové kompozice na terasách, které se zvedají od břehu jezera a právě v této době jsou zahrady nejkrásnější. Fakult. lodní výlet do městečka BELLAGIO, místo jež inspirovalo kasino v Las Vegas, modré přístaviště, kamenná schodiště a domy s barevnými okenicemi, překrásné zahrady VILY MELZI. Trajektem se vrátíme na západní pobřeží jezera a pokračujeme na ubytování.

5. den zájezdu
Navštívíme LOCARNO, fakult. vyjížďka lodí k ostrůvkům BRISSAGO. Na jednom z nich se nachází jedna z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde bez ohledu na zeměpisnou šířku rostou vzácné stromy a květiny pocházející z teplých oblastí celého světa. Historické centrum lázeňského města, fakult. výjezd lanovkou, která je dílem světoznámého architekta Mario Botta, k horské stanici CARDADA(1496 m n. m.), panoramatický výhled na jezero a horské vrcholy. Následuje odjezd do ČR.

6. den zájezdu 
Předpokládaný návrat v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • trajekt přes jezero Como, 
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 3x snídani, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby,
 • lanovky,  
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2400 Kč
 • 3x večeře 900 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 240 Kč

Nástupní místa

09.05. - 14.05. odjezd A, B

 
Odjezd A
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Brno, Olomouc (+450)

Odjezd B
Ostrava (+700), Olomouc (+450)
 

Doporučujeme

 • jedinečnost zahrad Trauttmansdorff
 • Bellagio a zahrady u Lago di Como
 • Locarno a ostrovy Brissago
 • unikátní skalní vodopády Varone
 • ck redok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

rozkvetlá Italská jezera

 

24.5.-28.5.2023   

6247 kč

 

Lago di Como - Tremezzo - Villa Carlotta - Bellaggio - Como - Lago Maggiore - Arona - Lago d´Orta - Orta San Giulio - Borromejské ostrovy - Stresa

Program zájezdu

1. den zájezdu
V pozdních večerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den zájezdu
Celodenní program u nejkrásnějšího jezera Evropy LAGO DI COMO, zasazeného do idylické scenérie hor pod zasněženými vrcholy Rétských Alp. Zastávka v lázeňském městečku TREMEZZO a prohlídka rezidence VILLA CARLOTTA se sochařskou expozicí, terasovitými zahradami, které se zvedají od břehu jezera, výhledy na jezero, půvaby italské zahradní architektury. Výlet lodí přes jezero Lago di Como do malebného BELLAGGIO, které vyhledávají světové celebrity a v jeho blízkosti má svou vilu George Cloony, Brad Pitt nebo rodina Versace. Místo inspirovalo i kasino v Las Vegas, safírově modré přístaviště, spousta kamenných schodišť a domy s barevnými okenicemi. Odpoledne vyhlídková plavba po jezeře, i kolem vily Oleandra, jež patří Georgi Cloonymu. V podvečer prohlídka města COMO se středověkou katedrálou a připomínkami slavných antických rodáků - Plinius starší, Plinius mladší. Přejezd na ubytování do okolí jezera Lago di Varese.

3.den zájezdu
Přejezd k jezeru LAGO MAGGIORE a zastávka v ARONĚ u gigantické sochy sochy Karla Borromejského, světce, který pocházel z rodiny, jež nechala vystavět zámky na jezeře. Poté program u jezera LAGO D´ORTA, které obklopuje hustý zelený les. Prohlídka městečka ORTA SAN GIULIO, jež se řadí k nejhezčím italským jezerním městům. Výstup na svatý kopec Sacro Monte di San Francesco s kaplemi a výhledy na jezero. Výlet lodí na ostrov SAN GIULIO s bazilikou, plnou cenných středověkých fresek. Přejezd na hotel v blízkosti Lago Maggiore.

4. den zájezdu
Celodenní program u jezera LAGO MAGGIORE. Výlet lodí na BORROMEJSKÉ OSTROVY - Isola Bella, Madre a Pescatori: šlechtické rezidence, subtropické zahrady na vyhlídkových terasách, parky plné exotických stromů a rybářské vesnice. Prohlídka lázeňského městečka STRESA, které inspirovalo amerického spisovatele Hemingwaye. Procházka po promenádě. Možnost lodního výletu ke klášteru sv. Kateřiny, zavěšeného na skále, která se kolmo zvedá z jezera. Večer cesta podél západního břehu jezera do Švýcarska. Noční přejezd do ČR.

5. den zájezdu
Návrat v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. výlety, plavby lodí, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1800 Kč,
 • 2x večeře 700 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 200 Kč,

Nástupní místa

24.05. - 28.05. Odjezd A, B
Odjezd A
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Brno, Olomouc (+450)

Odjezd B
Ostrava (+700), Olomouc (+450)
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

9.5.2023 14.5.2023 7535 Kčobjednat
24.5.2023 28.5.2023 6247 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel