ITÁLIE - KALÁBRIE - CAPO VATICANO, PLÁŽE A MĚSTEČKA
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Pobytově-poznávací zájezd plný pohody do italské oblasti Kalábrie, kam před více než 2700 lety přinesli Řekové na „špičku italské boty“ vinnou révu, olivovníky a svou kulturu a tuto zemi nazvali jménem Italia. Zveme vás do nejjižnějšího regionu pevninské Itálie, který byl ve starověku nejcivilizovanější oblastí západní Evropy. Kalábrie nám nabídne vedle historických starobylých městeček i panenskou přírodu, nekonečné pobřeží lemující písečné pláže, průzračné moře různých odstínů a vnitrozemí s pyšnými rozeklanými pohořími Aspromonte a Sila. Svou specifiku v rámci Itálie má i místní kalábrijská kuchyně. Ubytováni budeme přímo na pláži v nejkrásnější oblasti Kalábrie, která nese název Capo Vaticano.

 

Santa Maria - Tropea – zátoka Santa Eufemia – ostrov Stromboli - ostrov Panarea – Capo Vaticano - Scilla – Reggio di Calabria – Pentedattilo - Gerace

Program zájezdu

1. den zájezdu 
V dopoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den zájezdu  
Kolem poledne příjezd do letoviska SANTA MARIA v oblasti Capo Vaticano, do zátoky GIOIA TAURO pod stolovou horu Monte Porro. Odpoledne ubytování. Koupání na písečné pláži Santa Maria.

3. den zájezdu
Výlet do městečka TROPEA, které se zvedá na 50 metrů vysoké skále nad Tyrhénským mořem a bývá označováno za „barokní balkón Kalábrie“. Prohlédneme si normanskou katedrálu, pokocháme se výhledy na smaragdové moře, ukážeme si barokní paláce, ochutnáme místní speciality a půjdeme se vykoupat na jednu z nejkrásnějších městských pláží celé Itálie v zátoce SANTA EUFEMIA. Návrat na hotel.

4. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno, koupání. Pro zájemce fakultativní výlet na ostrovy PANAREA STROMBOLIPanarea nabízí bílou kubickou architekturu, pestrou subtropickou vegetaci, skalní vulkanické útvary, vyhlášenou pláž Zimmari a výhledy na vulkanická skaliska a ostrůvky v okolním moři. Na Stromboli procházka po bílých vesnicích, možnost koupání na černé vulkanické pláži a po setmění poplujeme pozorovat zářivé erupce činné sopky u svahu Sciara dell Fuoco (cca 65 €). V pozdních hodinách návrat na hotel.

5. den zájezdu  
Pobyt u moře
, koupání, individuální volno. Fakultativní výlet vodním taxi na plážičky FOCÚ, které se díky křišťálové vodě a kulise příkrých skal v anketách pravidelně umisťují mezi nejkrásnějšími plážemi celé Itálie. Návrat na pevninu a v podvečer procházka na vyhlídky u majáku na mysu CAPO VATICANO. Návrat na hotel.


6. den zájezdu
Pobyt u moře, koupání, individuální volno. Pro zájemce fakult. výlet na LIPARSKÉ OSTROVYostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.

7. den zájezdu  
Pobyt u moře
, koupání, individuální volno.


8. den zájezdu  
Celodenní výlet kolem „špičky italské boty“. Navštívíme městečko SCILLA, které oživuje báje o příšeře Skylle, s pitoreskní rybářskou čtvrtí a výhledy k sicilským břehům. Místo prohlídky města si můžete vybrat koupání na udržované pláži letoviska Marina Grande, které je hl. střediskem tzv. Fialkové riviéry. Cesta podél Mesinské úžiny mezi Apeninským poloostrovem a Sicílií, na rozhraní Tyrhénského a Jónského moře. Navštívíme největší město Kalábrie – REGGIO DI CALABRIA, projdeme se po promenádě, možnost navštívit archeologické muzeum se starověkými řeckými sochami. Alternativně vykoupání v Jónském moři na městské pláži. Odpoledne zastávka „městečku duchů“ PENTEDATTILO, které se lepí na skálu v podobě ďáblovy ruky. Výhledy na jižní úpatí pohoří Aspromonte i na nejjižnější pobřeží pevninské Itálie. Poté cesta podél Jasmínového pobřeží Jónského moře. V podvečer prohlídka středověkého městečka GERACE, které se vypíná na 500 metrů vysoké stolové hoře s výhledy na pobřeží i hory jižní Kalábrie. Návrat na hotel.

9. den zájezdu
Pobyt u moře, odpoledne odjezd do ČR.


10. den zájezdu
Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.


Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 7x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu (cca 1,50 EUR/os./den),
 • fakultativní výlety,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3850 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře 1950 Kč/os.,
 • pokoj s výhledem na mořskou stranu 800 Kč/os.,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 400 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den

Nástupní místa

11.06. - 20.06. Odjezd A, B, L + České Budějovice

 
Odjezd A
Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

Odjezd B
Ostrava (+500), Havířov (+650), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+250), Olomouc (+250)

Ubytování

 • Hotel*** - přímo na pláži v Santa Maria - Capo Vaticano - 2lůžk. pokoje s klim. a příslušenstvím.
 • ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

11.6.2021 20.6.2021 12411 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel