Česko-Saské Švýcarsko, Dražďany a Moritzburg
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku Moritzburg.
Benešov nad Ploučnicí - Hřensko - Pravčická brána - Divoká a Tichá soutěska - pevnost Königstein - Bastei - Bad Schandau - Jetřichovické stěny - Děčín - Drážďany - zámek Moritzburg - Nový Bor - Panská skála

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel u Zámeckého rybníka v Děčíně, navštívíme komplex dvou zámeckých celků v BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ - fenomén "saské renesance".
2. den zájezdu
Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO - Tři prameny - PRAVČICKÁ BRÁNA - nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo - skalní útvary nad Gabrielinou stezkou - Mezní louka - DIVOKÁ SOUTĚSKA - TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.

3. den zájezdu
Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.

4. den zájezdu
Plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín - Hřensko - Bad Schandau. Cestou se nám budou nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcovými skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel.
5. den zájezdu
Krásy NP České Švýcarsko. JETŘICHOVICKÉ STĚNY, lehká turistika a procházky v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy - labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna, Na Tokáni a další. K večeru prohlídka historické části města DĚČÍN.
6. den zájezdu
Celodenní výlet do Drážďan. Navštívíme zámek MORITZBURG, nám tak známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný Augustem Silným, králem polským a kurfiřtem saským. Následují DRÁŽĎANY "Labská Florencie", prohlídka významných památek města, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova Semperovy opery, galerie Zwinger aj.
7. den zájezdu

Po snídani se vydáme přes NOVÝ BOR domů, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Cestou zastávka u PANSKÉ SKÁLY, čedičové varhany, známé z pohádky o Pyšné princezně.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu)
 • pojištění léčebných výloh při výletech do Německa
 • průvodce 
Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • fakult. služby
 • lodní výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 1500 Kč
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč
 • Orientační ceny vstupného

  Zámek Benešov na Ploučnicí (I. a II. okruh) 160 Kč
  Pravčická brána 75 Kč
  Drážďany: Zámek Moritzburg 7 €
  Drážďany: Galerie Zwinger 6 €
  Bad Schandau: lázně Toskana Terme – 2 hodiny 14 €, 4 hodiny 18 €, Celodenní 24 €
  Königstein: pevnost Königstein 8 €
  Sklářská huť Nový Bor 150 Kč

nást.místa:

Odjezd A
Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

djezd B
Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+500), Olomouc (+250)

Odjezd L
Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

 

 • CK REDOK

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

27.6.2021 3.7.2021 6799 Kčobjednat
8.8.2021 14.8.2021 6799 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Panská skála
Drážďany
Copyright © 2017  VARIETA Travel