EGYPT A TAJEMSTVÍ FARAONŮ
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

 

Oblíbený pobytově poznávací zájezd do starověkého Egypta za poznáním země dávné historie i krásné přírody. Pyramidy, sfingy, staré chrámy a jiné archeologické památky, ale i velbloudi, pláže a Rudé moře. Navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru, Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po Nilu, mýtickou Alexandrii, monumentální chrámy v Abú Simbelu, projdeme se Núbijskou pouští a na závěr nebude chybět odpočinek, relaxace a šnorchlování u Rudého moře v letovisku Hurghada.

Poznávací zájezd do Egypta provází Ing. Jana Křížová 

Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira – Asuán – plavba po Nilu - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Abú Simbel – Núbijská poušť – Násirovo jezero - Kom Ombo – Edfú- Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Hurghada

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy/Vídně s českým průvodcem do Káhiry, transfer do hotelu, nocleh.

2. den zájezdu
Dopoledne návštěva SAKKARY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho, kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího vezíra, Kagemniho mastabu. Ze Sakkary budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového komplexu v GÍZE, jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné CHEOPSOVY PYRAMIDY. Dále uvidíme známou SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové manufaktury, postup výroby papyru. Večeře, ubytování.

3. den zájezdu
Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa – maják na ostrově Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny, která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na základech jednoho z divů světa – majáku na ostrově Faros. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.

4. den zájezdu
Egyptská metropole KÁHIRA, citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze. Po obědě průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Egyptského archeologického muzea, jedné z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě, na vlastní oči spatříme Tutanchamonovu pohřební výbavu z ryzího zlata. Oběd, návštěva nejstaršího a největšího orientálním bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra. Zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného „visícího“ kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj. Večeře a noční přejezd vlakem do Asuánu.

5. den zájezdu
Snídaně ve vlaku, dopolední příjezd do ASUÁNU, nejjižnější egyptské město, brána „černé Afriky“, město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku. Ubytování na luxusní 5* lodi s plnou penzí, oběd. Odpoledne přejedeme přes velkou ASUÁNSKOU PŘEHRADU, z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera, které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Přeplujeme na OSTROV PHILAE s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari. Večer si zpříjemníme i romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka. Večeře a nocleh na lodi.

6. den zájezdu
Snídaně a v brzkých ranních hod. fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL. Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme NÚBIJSKOU POUŠTÍ a přijedeme ke břehům NÁSIROVA JEZERA. Monumentální skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou krásnou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd, plavba po Nilu a odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO, který byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a podle kterého se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje.

7. den zájezdu
Snídaně na lodi, prohlídka egyptského chrámu v EDFÚ, chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. století a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu. V pozdním odpoledne příjezd do LUXORU a prohlídka Luxorského chrámu, tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing. Večeře a nocleh na lodi.

8. den zájezdu
Za úsvitu možnost fakult. letu balónem nad Luxorem a Údolím králů, což patří mezi nezapomenutelné zážitky. Po snídani návštěva KARNAKU, největšího chrámového komplexu na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Oběd, na západním břehu Nilu navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ, malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastávka u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ, obrovských soch, které kdysi bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona. Transfer egyptským venkovem k RUDÉMU MOŘI na ubytování do Hurghady, večeře a nocleh.

9. den zájezdu
Pobyt u moře
. Celodenní návštěva pouště a beduínů, v jeepech a na čtyřkolkách, beduínská show, výlet zahrnuje oběd a projížďku na velbloudech – fakultativně. Návrat na ubytování.

10. den zájezdu
Pobyt u moře
. Celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostrova GIFTUN - fakultativně. Návrat na ubytování.

11. - 13. den zájezdu
Pobyt u moře, 
relaxace.

14. den zájezdu
Dle letového řádu transfer na letiště a odlet. 

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha (Vídeň) - Káhira (Hurghada) a zpět (v případě letu z/do Vídně CK zajistí transfery z/do ČR),
 • letištní taxy a poplatky,
 • transfery z/na hotel,
 • dopravu klim. busem v průběhu programu,
 • 13x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Luxoru, 3x ubytování v hotelu**** v Káhiře, 6x ubytování v hotelu**** v Hurghadě s all inclusive, 3x ubytování na lux. lodi***** s plavbou po Nilu),
 • 13x snídani,
 • 13x oběd (z toho 1x formou balíčku),
 • 13x večeři,
 • místní průvodce,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • fakultativní výlety a vstupné (cca 170 $),
 • spropitné, fakult. služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 6890 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • představení Světlo a zvuk v Káhiře 1100 Kč,
 • výlet do Abú Simbelu 2290 Kč,
 • ostrov Giftun 1100 Kč,
 • výlet do pouště za beduíny 1590 Kč,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 1060 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
20.3.2022 2.4.2022 42990 Kčobjednat
26.10.2022 8.11.2022 42990 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel