Velký okruh Polskem
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Varšava • Mazurská jezera • Grunwald • Malbork • Gdyně • Gdaňsk • Westerplatte • Toruň • Hnězdno • Poznaň

program:

1. den: Časně ráno odjezd do Polska, zastávka v Częstochowé, nejznámějším duchovním centru země s klášterem Jasná Hora, návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska Varšavy – prohlídka Zámeckého náměstí, Královský zámek, Zikmundův sloup, Staré město, socha mořské panny, obnovené městské hradby, katedrála sv. Jana, večer ubytování, nocleh.

2. den: Snídaně, dopoledne návštěva letoviska Mikołajki, vstupní brány do oblasti Mazurských jezer, procházka po břehu jezera, možnost plavby lodí po jezeře Śniardwy, odpoledne pokračování v cestě jezerní oblastí do městečka Giżycko, které leží na břehu sedmi jezer – procházka, volno, k večeru odjezd do oblasti Olsztynu, nocleh.

Malbork

3. den: Po snídani zastávka k pěší prohlídce historického centra města Olsztyn, před polednem přejezd k návštěvě areálu s muzeem v Grunwaldu, dějišti jedné z největších středověkých bitev – 15. června 1410 se zde střetlo vojsko Řádu německých rytířů se spojenými voji Poláků a Litevců, za které bojoval i Jan Žižka z Trocnova. Odpoledne návštěva monumentálního křižáckého hradu Malbork (UNESCO), největšího v Polsku a jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí. Večer Gdansk_by_Night-6příjezd na pobřeží Baltského moře, ubytování v letovisku Gdyně, nocleh.

4. den: Snídaně, odjezd do přímořského letoviska Sopoty se zastávkou na promenádě, poté prohlídka Gdaňsku, jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst a jeho přístavu – honosné paláce, domy, radnice, možnost plavby k památníku 2. světové války Westerplatte, k večeru návrat do Gdyně, volno, možnost návštěvy oceánografického Toruńmuzea, večer návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani přejezd do historického hanzovního města Toruň, rodiště Mikuláše Koperníka – prohlídka centra s katedrálou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťanskými domy. Kolem poledne pokračování do Kruszwice u malebného jezera Goplo – prohlídka Myší věže, k níž se váže legenda o knížeti Popelovi, později odpoledne návštěva skanzenu v Biskupinu – dokonalá rekonstrukce praslovanské osady uzavřené v dřevěné hradbě. Večer přejezd na ubytování, nocleh.

6. den: Po snídani návštěva starobylého Hnězdna, významného poutního místa – návštěva gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století s hrobem pražského biskupa, Slavníkovce sv. Vojtěcha, arcidiecézní muzeum. Odpoledne prohlídka metropole Velkopolského vojvodstvíPoznaně. Procházka centrem s renesanční trojlodní radnicí, starým tržním náměstím, Přemyslovským zámkem a katedrálou s hroby polských králů. K večeru odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách.

Cena  8950 Kč zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 5x ubytování v hotelu, 5x snídani, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

 

 

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Frýdek-Místek | Ostrava
  • CK ČEBUS IČO 26222094   ck redok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velký okruh Polskem 

 

 

Úvod:

historie, příroda, památky UNESCO - Kalvarie Zebřidovská, Vielička, Krakov, Varšava, Malbork, Gdaňsk, Sopoty, Baltské moře, Toruň, Wroclaw

1. den:

Odjezd v časných raních hodinách, krátká zastávka v jednom z nejnavštěvovanějších poutních míst v celém Polsku - Kalvarii Zebřidovské, která je v UNESCO. Jedná se o rozlehlý náboženský komplex s řadou kaplí, kostelů a křížových cest, harmonicky zasazený do krásné krajiny. Po prohlídce odjezd do Vieličky, kde navštívíme nejpopulárnější polskou turistickou atrakci - Solné doly (UNESCO). Po tomto zajímavém zážitku odjezd do centra města Krakova - historického sídla polských králů a panovníků. Nejdříve se vydáme na slavný hrad Wawel, který si prohlédneme spolu s Wawelskou katedrálou, kde jsou, kromě jiného v hrobkách uloženy ostatky polských panovníků a prezidentů. Poté zamíříme do centra starého města (UNESCO) Královskou cestou na prohlídku nádherných historických památek, volno v centu města na „Rynku glownym“ využijeme k nákupům, odpočinku a občerstvení. Přesun na ubytování v okolí města Kielce.

2. den:

Po snídani pojedeme do hlavního města Polska Varšavy, prohlédneme si nádherné histor. centrum, Staré Město (UNESCO), opevnění Barbakan, Staroměstské náměstí s pomníkem a kašnou mořské víly, která je zároveň symbolem města, katedrálu sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí a Královský palác (UNESCO) na břehu řeky Visly. Po prohlídce odjezd na ubytování.

3. den:

Po snídani se přemístíme autobusem na prohlídku největšího středověkého hradu v Evropě Malborku (UNESCO), bývalého sídla křižáckého velmistra, který je zároveň i jednou z nejkrásnějších a nejzachovalejších evropských památek. Odpoledne následuje přejezd do Gdaňska, historického města na břehu Baltského moře. Projdeme se Královskou cestou, prohlédneme si centrum, přístav, radnici, katovnu (1410) s vězeňskou věží, Zlatý palác, Artušův dvůr, baziliku Nejsvětější Panny Marie (největší cihlový chrám v Evropě). Odjezd na ubytování, po večeři procházka na pláž.

4. den:

Po snídani přejezd do Sopot. Projdeme se hlavní ulicí - Monte Casino (obchody, kavárny, bary, restaurace), zavítáme na pláž a na zdejší molo. Před polednem opustíme oblast Baltského moře a přesuneme se do města Toruň, kde nás bude zajímat historické centrum (UNESCO) s množstvím památek, Křivá věž, Staroměstské náměstí, katedrála sv. Jana Křtitele, rodný dům M. Koperníka. K večeru odjezd na ubytování v okolí Lodže.

5. den:

Po snídani odjezd do Vratislavi (Wroclaw), jednoho z nejkrásnějších měst, které založil český kníže Vratislav. V rámci časových možností si prohlédneme historické centrum města, Trhové náměstí (2. největší náměstí v Polsku), Solné náměstí, radnici, Královský palác, Tumský ostrov s tzv. „malým Vatikánem“, což je nejstarší část města založená knížetem Vratislavem a gotickou katedrálu Jana Křtitele. Odpoledne odjezd domů. Příjezd do ČR ve večerních hodinách.

Poznámka:

Doporučené kapesné: cca 140 zl.

Cena 7950 Kč zahrnuje:

dopravu autokarem s klimatizací, 4x ubytování ve 3* hotelech, 4x snídaně formou šv. stolů, 3x večeře, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:

večeře 1. den, vstupy, příplatek za jednolůžkový pokoj 1.200,- Kč,  komplexní cestovní pojištění včetně storna 30,- Kč/os./den

CK BONTON

 

Nezávazná objednávka


Poznaň
Copyright © 2017  VARIETA Travel