MOZAIKA HOLANDSKA

a trhy sýrů v Alkmaaru
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Zájezd mnoha nej, v jehož průběhu navštívíme areál tradičních větrných mlýnů v Zaanse Schans, vyhlášené trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken, Komenského Naarden, kosmopolitní Amsterdam a nepřeberné množství všudypřítomných květů v Keukenhofu.Zájezd provází Michaela Bencová Aalsmer - Keukenhof - Alkmaar - Enkhuizen - muzeum Zuiderzee - Naarden - hráz Markerdijk - Marken - Zaanse Schans - Amsterdam

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca 21:00  hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu
Ráno navštívíme největší květinovou burzu květin na světě v AALSMEERU, který si vydobyl renomé významného nizozemského střediska pěstování květin. Následuje odjezd do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v KEUKENHOFU s nepřeberným množstvím květů, prohlídka parku vč. městečka Lisie s kostelem sv. Agáty, volno, nákupy. Odjezd do Amsterdamu na ubytování.

3. den zájezdu
Vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU, neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají odpradávna. Následuje skvělý skanzen ZUIDERZEEMUSEM v Enkhuizen, který je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu jsou oblečeni do tradičních krojů a obhospodařují i plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk pokračujeme do městečka NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém rybářském městečku MARKEN, které se dnes řadí ke klenotům Holandska, poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Navštívíme skanzen ZAANSE SCHANS, to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU, květinový trh, historie, památky, možnost projížďky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlášených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum), dům Anny Frankové (známý z Deníku Anne Frankové…) náměstí Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, individuální volno. Večer odjezd do ČR. 

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 7:00 hod.)


Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem 
  • 2x ubytování v hotelu v Amsterdamu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
  • Muzeum Van Gogh (cca 17€) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem.

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2400 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

Nástupní místa

17.04. - 21.04. odjezd A, B, G, L + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

  • 3.osoba na pokoji 300 Kč

Orientační ceny vstupného

Amsterdam Van Gogh muzeum 17 (nutná rezervace předem v CK)
Amsterdam Rijksmuseum 18 
Amsterdam plavba po grachtech 17 
Amsterdam Anna Frank museum 9
Amsterdam královský palác 10
Amsterdam Nový kostel 10
Amsterdam Starý kostel 7,50
Aalsmeer květinová burza 7,50 
Brusírna diamantů zdarma
De Zaanse Schans obydlený skanzen zdarma
Keukenhof největší květinový park v Evropě 16,50 
Jízdenka městská doprava 3, celodenní 7,50 
Enkhuizen Zuiderzeemuseum 16
Naarden Valonská kaple, hrob Komenského 6
Naarden kostel Grote Kerk 1

Kapesné

Doporučená částka na vstupné cca 140 EUR.

 

Ck REDOKZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

last minute

17.4.2019 21.4.2019 4990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel